Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Úvod

Společnost Pedro na tripu s.r.o., sídlem Strážnická 402/6, 181 00 Praha 8, IČ: 062 32 558, DIČ: CZ062 32 558, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278594, jakožto provozovatel webových stránek na doméně http://www.pedronatripu.cz/, sepsala tento dokument pro seznámení a vymezení práv a povinností Provozovatele a Uživatele a vymezení práv a povinností mezi správci a zpracovateli osobních údajů, k jejichž shromažďování a zpracovávání dochází při užívání webových stránek.

Dokument je napsán v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „ZOOÚ“).

2. Definice

2.1. „Společnost“, „Provozovatel“ – Pedro na tripu s.r.o., společnost s ručením omezeným, sídlem Strážnická 402/6, 181 00 Praha 8, IČ: 062 32 558, DIČ: CZ062 32 558, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278594.

2.2. „Uživatel“ - Uživatelem webových stránek (tak jak je definováno níže) je každá osoba (jak fyzická, tak právnická), která webové stránky a služby jimi poskytované používá, která na webových stránkách provedla registraci a tím poskytla Provozovateli své osobní údaje.

2.3. „webová stránka“ - na doméně http://www.pedronatripu.cz/ a doménách třetího řádu, k jejímuž užívání se vztahují tyto VOLP a na které provádí Uživatel registraci a přihlášení do svého účtu. Pojem webová stránka zahrnuje veškeré služby, které jsou na této doméně nabízeny.

2.4. „osobní údaje“ – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.5. „správce“ – fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo za pomoci třetí osoby zpracovává osobní údaje. V rámci fungování webových stránek může být správcem Provozovatel i vlastník uživatelského účtu.

2.6. „zpracovatel“ – subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. V rámci fungování webových stránek může být provozovatelem Provozovatel i vlastník uživatelského účtu.

3. Zpracovávané osobní údaje

3.1. Užíváním webových stránek dochází ke zpracovávání a shromažďování osobních údajů Uživatelů. Provozovatel pracuje s osobními údaji, které mu Uživatelé dobrovolně poskytli při registraci a s jejichž zpracováním při registraci souhlasili.

3.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů (zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, uživatelskou fotografii aj.), které Uživatel uvedl v registračním formuláři. Za jejich správnost a aktualizace zodpovídá sám Uživatel. Ostatním Uživatelům budou zobrazeny jen vybrané údaje o Uživateli (zejména uživatelská přezdívka, věk, už. fotografie aj.).

3.3. Osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu, tj. do doby odstranění tohoto účtu jeho zakladatelem nebo Provozovatelem v případech uvedených v Obchodních a licenčních podmínkách.

3.4. Osobní údaje budou Provozovatelem využívány v souvislosti se správou webových stránek, dále mohou být Provozovatelem využity za účelem oslovování Uživatelů s nabídkou dalších služeb souvisejících s činností Provozovatele a zasílání obchodních a reklamních sdělení, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách spojených s účelem webových stránek prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění. Důvodem pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu jsou výhradně oprávněné zájmy Provozovatele v souvislosti s Uživateli jakožto zákazníky Společnosti.

3.5. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím elektronických informačních systémů.

4. Práva a povinnosti Uživatelů

4.1. Uživatel má přístup ke svým osobním údajům, které jsou Provozovatelem zpracovávány. Tyto údaje Provozovateli sám poskytl při registraci a v průběhu existence svého účtu je může průběžně upravovat.

4.2. Uživatelé zároveň mohou vidět část osobních údajů ostatních Uživatelů (např. uživatelskou fotografii, věk apod.). Ostatním Uživatelům jsou sděleny pouze údaje potřebné pro účely organizování vlastních akcí a tvorbu obsahu webových stránek. Tyto údaje nejsou oprávněni žádným způsobem dále zpracovávat bez předchozího souhlasu daného Uživatele.

4.3. Uživatelé se prostřednictvím svých uživatelských profilů stávají také správci osobních údajů a zodpovídají za údaje zveřejněné na svých profilech a v rámci činnosti spojených s užíváním webových stránek (například při správě svých pořádaných událostí apod.). V případě, že Uživatel bude na svých profilech zveřejňovat osobní údaje jiných osob (např. prostřednictvím fotografií apod.), musí takto konat vždy se souhlasem dotčených osob. Tento souhlas zároveň musí být Uživatel schopen doložit neodkladně v písemné formě Provozovateli v případě kontroly ze strany patřičných kontrolních orgánů, či v případě námitek a stížností ze strany dotčené osoby.

4.4. Uživatelé mohou požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů správcem.

4.5. Uživatel má možnost svůj uživatelský účet na webových stránkách odstranit. V tomto případě dochází také k ukončení zpracovávání osobních údajů o tomto Uživateli na webových stránkách Provozovatelem, s výjimkou osobních údajů, které z povahy plnění smluv či v případech zákonem stanovené povinnosti bude nutné nadále uchovávat. Uživatel může také sám zažádat Provozovatele o vymazání osobních údajů týkající se jeho osoby.

4.6. Pokud se Uživatel domnívá, že byla jeho práva na ochranu osobních údajů porušena, chce vznést na způsob zpracování svých osobních údajů námitku, nebo chce kontaktovat Provozovatele v jiné záležitosti týkající se zpracování jeho osobních údajů (získání informací, doplnění, úprava, odstranění údajů apod.), může se v této záležitosti na Společnost obrátit na e-mailové adrese: info@pedronatripu.cz.

4.7. Uživatel má právo kontaktovat přímo Úřad pro ochranu osobních údajů písemně prostřednictvím e-mailu: posta@uoou.cz nebo na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4.8. Souhlasem se zpracováním osobních údajů dává Uživatel Provozovateli též svolení k poskytnutí těchto informací třetím stranám, tj. osobám pověřených správcem. Jedná se zejména o osoby zajišťující hostingové, marketingové a mailingové služby pro Společnost.

4.9. V návaznosti na odst. 3.4. může Uživatel projevit nesouhlas se zasíláním těchto zpráv obchodní a reklamní povahy. V případě, že Uživatel již nadále nechce dostávat tyto zprávy, odešle na kontaktní e-mail Provozovatele (info@pedronatripu.cz) zprávu se zněním „Nezasílat“.

5. Práva a povinnosti Provozovatele

5.1. Provozovatel webových stránek je zároveň správcem osobních údajů Uživatelů. Provozovatel využívá osobních údajů pro možné zajištění věcného fungování webových stránek, pro možnost zasílání obchodních a reklamních sdělení s možným využitím automatizovaného rozhodování a profilování.

5.2. Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje Uživatele webových stránek, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli; aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo provozovatelů propojených serverů, nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost Uživatelů, poskytovaných v rámci webových stránek nebo třetích osob.

5.3. Správce osobních údajů odpovídá za dodržování zásad zpracování, shromažďování a zabezpečení osobních údajů v souladu s Nařízením a ZOOÚ.

5.4. V případě, že dojde k narušení zabezpečení osobních údajů je správce povinen tuto skutečnost oznámit patřičnému orgánu a dotčeným osobám.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění aktualizované verze na webových stránkách. Pokud dojde ke změně těchto podmínek, má se za to, že Uživatel s jejich změnou souhlasí, pokud svůj účet na webových stránkách nezruší po dobu této lhůty nebo jiným způsobem nekontaktuje Provozovatele se svými výhradami či projevením nesouhlasu s těmito podmínkami. Aktualizované znění je na webových stránkách zveřejněno ke dni jejich platnosti.

6.2. V případě, že Uživatel nebude s aktualizovanou verzí těchto podmínek souhlasit, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Provozovatel v tomto případě nebude osobní údaje nadále zpracovávat v rozsahu, ve kterém byl odvolaný souhlas udělen. Uživatel může svůj souhlas odvolat odstraněním svého účtu na webové stránce či oznámením této skutečnosti Provozovateli na e-mailové adrese: info@pedronatripu.cz.

6.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů tímto uděluje Uživatel výhradně Provozovateli a jím pověřeným třetím stranám.

6.4. Tento souhlas se uděluje po dobu platné registrace Uživatele na webových stránkách, případně do jeho odvolání ze strany Uživatele.

6.5. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 4. února 2018.