Všeobecné obchodní a licenční podmínky

1. Všeobecná ustanovení

(naposledy aktualizováno 27. dubna 2019)

1.1. Tyto Všeobecné obchodní a licenční podmínky (dále jen „VOLP“) vydává společnost Pedro na tripu s.r.o., se sídlem Strážnická 402/6, 181 00 Praha 8, IČ: 062 32 558, DIČ: CZ062 32 558, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278594 (dále jen „Provozovatel“), ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen “autorský zákon“).

1.2. Těmito VOLP se řídí práva a povinnosti, jež vznikají při nevýhradním užívání služeb poskytovaných na webových stránkách www.pedronatripu.cz (dále jen „webové stránky“) tak, jak jsou tyto služby definovány níže.

1.3. Užíváním webových stránek, jakož i samotnou registrací a přihlášením na tyto webové stránky, vyjadřuje její uživatel souhlas s těmito VOLP.

1.4. Práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele se řídí těmito Všeobecnými obchodními a licenčními podmínkami.

1.5. Webové stránky spravované společností Pedro na tripu s.r.o. jsou ve smyslu autorského zákona autorským dílem Společnosti. Majetková práva k webovým stránkám podle autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, jimiž je Česká republika vázána, náleží Provozovateli. Tato smlouva neuděluje Uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.

1.6. Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání webových stránek.

1.7. Aktuální znění VOLP je v elektronické podobě přístupné na webových stránkách (www.pedronatripu.cz).

2. Definice

2.1. Pro účely těchto VOLP se pod níže uvedenými pojmy rozumí následující:

2.1.1. „Společnost“, „Provozovatel“ – Pedro na tripu s.r.o., společnost s ručením omezeným, sídlem Strážnická 402/6, 181 00 Praha 8, IČ: 062 32 558, DIČ: CZ062 32 558, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278594.

2.1.2. „Uživatel“ - Uživatelem služeb webových stránek (tak jak je definováno níže) je každá osoba (jak fyzická, tak právnická), která webové stránky a služby jimi poskytované používá. Tato osoba při využívání služeb webových stránek přistoupila k těmto VOLP; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito VOLP zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci služeb webových stránek. Podmínkou pro vstup či využití služeb webových stránek je přistoupení uživatele k VOLP. U Uživatele, který před zveřejněním těchto VOLP přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené VOLP přihlašuje, se má za to, že přistoupil k platným novelizovaným VOLP, které jsou dostupné na webových stránkách v aktualizovaném znění.

2.1.3. „webová stránka“ - na doméně http://www.pedronatripu.cz/ a doménách třetího řádu, k jejímuž užívání se vztahují tyto VOLP a na které provádí Uživatel registraci a přihlášení do svého účtu. Pojem webová stránka zahrnuje veškeré služby, které jsou na této doméně nabízeny.

2.1.4. „VOLP“ – tyto Všeobecné obchodní a licenční podmínky.

2.1.5. „občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

2.1.6. „autorský zákon“ – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění.

2.1.7. „účet Uživatele“ – účet, do kterého se Uživatel webových stránek registruje a který se vztahuje k jeho osobnímu profilu. Uživatel si zodpovídá za veškeré údaje zveřejněné na svém osobním profilu, resp. účtu, Provozovatel nezodpovídá za pravdivost těchto údajů.

2.1.8. „služby“ – veškeré služby vyplývající z užívání webových stránek. Tyto služby jsou podrobněji vypsány níže.

2.1.9. „akce“ – pro účely těchto VOLP se akcí rozumí pořádané, zprostředkované či organizované události, výlety, zájezdy apod., které se uskutečňují na základě činnosti Provozovatele a užívání webových stránek.

2.1.10. „Pořadatel“ – fyzická či právnická osoba, která má registrovaný účet na webových stránkách a založila na webových stránkách akci pod svým uživatelským jménem. Pro účely těchto VOLP pod názvem Pořadatel nevystupuje společnost Pedro na tripu s.r.o.

2.1.11. „Účastník“ – osoby, které se účastní akcí dle definice v bodě 2.1.9.

2.1.12. „Formulář“ – objednávkový formulář zveřejněný na webové stránce, kterým Kupující závazně objednává u Společnosti vybraný placený produkt nebo službu. Vyplněním celého Formuláře dochází k uzavření kupní smlouvy.

2.1.13. „Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která se na základě Formuláře zakoupila produkt nebo službu přes webové stránky. Tato osoba nemusí být zároveň Uživatelem.

3. Služby a fungování webových stránek

3.1. Službami webových stránek se rozumí veškeré placené i neplacené služby, kterých může registrovaný i neregistrovaný Uživatel využívat a které webové stránky Uživatelům nabízí.

3.2. Webové stránky byly primárně zřízeny pro účely zprostředkování seznámení Uživatelů mezi sebou s cílem společného cestování, společné účasti na výletech a akcích. Tyto akce jsou mezi Uživateli sdíleny v rámci dvou sekcí - Víkendové akce a Spolucestování. Obsah těchto sekcí tvoří sami Uživatelé a Společnost vytvářením jednotlivých akcí, na jejichž účast se mohou přihlásit registrovaní Uživatelé. V rámci obou sekcí se mohou vyskytovat akce pořádané samotnými Uživateli, Společností nebo třetí osobou, jejichž akci Společnost zprostředkovává. Akce mohou být různého typu a zaměření.

3.3. Užívání webových stránek je pro Uživatele bezplatné. Zpoplatněny mohou být pouze služby, jejichž prodej je prostřednictvím webových stránek nabízen – např. akce pořádané či zprostředkované Společností. O této informaci je Uživatel vždy informován v předstihu v informacích o jednotlivých akcích. Ceny a způsoby platby pro zpoplatněné služby budou vysvětleny při každém použití takových služeb.

3.4. Cílem webových stránek a činnosti Společnosti není zprostředkování akcí pro Účastníky za účelem dosažení zisku Pořadatele. Společnost si vyhrazuje právo na smazání akce, která bude jevit známky pořádání akce za účelem vlastního obohacení Pořadatele, propagace zájezdu právnické či fyzické osoby či jakákoliv jiná soukromá propagace bez předchozího souhlasu Společnosti.

3.5. Jednotlivé akce Uživatelů mohou obsahovat placené činnosti (vstupné, náklady na společnou dopravu, náklady na společné ubytování apod.), na které musí být Účastník upozorněn v předstihu. Účastník si hradí náklady vzniklé k jeho bezprostřední osobní účasti na akci, nikoliv přidanou hodnotu k těmto nákladům ve prospěch Pořadatele.

3.6. Při registraci akce uvede Pořadatel či Společnost do pole „Náklady“ či „Popis akce“ předpokládané či již známé náklady včetně jejich výše a případnou vyžadovanou zálohu (například na zajištění společného ubytování apod.).

3.7. V případě nutné úhrady zálohy, kterou bude Pořadatel vyžadovat před zahájením akce, uvede Pořadatel tuto skutečnost v rámci pole „Náklady“ nebo „Popis akce“ včetně přesného výčtu, z jakého důvodu a na úhradu čeho je tato záloha požadována, včetně podmínek navrácení této zálohy v případě, že Účastník svou účast zruší po uhrazení zálohy. V případě, že se akce, na kterou byla tato záloha požadována, neuskuteční z důvodu zrušení akce Pořadatelem, Pořadatel je povinen tuto zálohu neprodleně vrátit v plné výši zpět na účet Uživatele. Společnost, pokud nevystupuje na této akci výslovně jako organizátor, nefiguruje jako zprostředkovatel jakékoliv finanční transakce a v žádném případě po Společnosti nemůže být vymáhána finanční kompenzace za uhrazené služby či jejich zálohy (za ubytování, dopravu apod.).

3.8. Placené zájezdy a akce je možné na webových stránkách zveřejňovat pouze po předchozí domluvě a souhlasu Společnosti. Společnost má právo v těchto případech požadovat po Pořadateli, který nabízí placenou akci, poplatek za zprostředkování a uveřejnění této akce na svých webových stránkách, na jejichž výši se strany vzájemně dohodnou.

3.9. Kromě dvou sekcí uvedených v bodě 3.2. jsou na webových stránkách dále další doprovodné služby, které webové stránky nabízejí (zveřejňování a sdílení článků či jiných obdobných materiálů a reklamních sdělení, prodej reklamního materiálu atd.). Tyto služby mohou být v průběhu fungování webových stránek rozšiřovány a naopak.

3.10. Společnost uvádí, že užívání webových stránek a účast na jednotlivých akcích zprostředkovaných či organizovaných Společností je dobrovolné a na zvážení každého Uživatele. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za chování a činnost Uživatelů a Účastníků na jednotlivých akcích. Účastníci se těchto akcí účastní na vlastní zvážení dle svých možností, schopností, dovedností, zkušeností, fyzické zdatnosti apod., a to výhradně na vlastní nebezpečí. Společnost dále neručí za škody či újmy na zdraví vzniklé v průběhu těchto akcí. Uživatelé a Pořadatelé nemohou po Společnosti vymáhat jakékoliv náhrady a finanční plnění týkající se akcí pořádaných Uživateli a Společností.

4. Práva a povinnosti Kupujícího a Provozovatele u koupi balíčků

4.1. Společnost v rámci svých služeb nabízí k prodeji Uživateli tzv. balíček, který se skládá např. ze startovného, propagačního materiálu, propagačního oblečení, tréninkových plánů a samostatných tréninků. Tyto balíčky se v průběhu fungování webových stránek mohou různě upravovat.

4.2. Balíček je možné zakoupit vyplněním formuláře pro zakoupení sportovního balíčku na webových stránkách Společnosti (dále jen „Formulář“). Kupující má na výběr z více druhů balíčků, při závazné objednávce a vyplňování Formuláře si Kupující vybere právě jeden z nabízených balíčků.

4.3. Vyplněním a odesláním (kliknutím na tlačítko KOUPIT) Formuláře dochází k závaznému uzavření kupní smlouvy.

4.4. Obsah balíčku, jeho hlavní vlastnosti a cena včetně všech poplatků a daní je specifikována ve Formuláři a na prodejní webové stránce. Po uzavření kupní smlouvy (odesláním Formuláře) bude Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování Formuláře zaslána faktura, která Kupujícímu slouží jako doklad o uzavření kupní smlouvy za vybraný balíček, a dále pro účely reklamace a odstoupení od kupní smlouvy.

4.5. Cenu za balíček lze zaplatit výhradně bezhotovostně převodem na účet Společnosti, č. účtu: 2601256908/2010, nebo prostřednictvím on-line platební kartou. Cena musí být připsána na účet Společnosti nejpozději pátý den po odeslání Formuláře, jinak dojde k zániku kupní smlouvy (rozvazovací podmínka).

4.6. Společnost se zavazuje obsah balíčku doručit Kupujícímu nejpozději do 35 pracovních dnů od připsání ceny za balíček na účet Společnosti. Doručením obsahu balíčku se rozumí zaslání elektronického voucheru na daný druh zakoupené služby (startovné, společné tréninky), jejíž plnění bude probíhat v budoucnu, či samotného elektronického tréninkového plánu. V případě fyzického produktu se doručením rozumí osobní předání nebo zaslání produktu prostřednictvím poštovních služeb.

4.7. Tréninkový plán bude Kupujícímu zaslán výhradně v elektronické podobě. Obsah balíčku fyzického charakteru (např. tričko) bude Kupujícímu doručován primárně prostřednictvím poštovních služeb, je však možné se se Společností prostřednictvím e-mailu info@pedronatripu.cz domluvit na jiném způsobu doručení (např. osobní odběr). Obsah balíčku elektronického charakteru (voucher na zakoupený druh služeb jako jsou tréninky, výběhy či tréninkový plán) je Kupujícímu doručován prostřednictvím jím uvedené e-mailové adresy ve Formuláři. V případě, že Společnost z důvodů výhradně na její straně nedoručí obsah balíčku v uvedené lhůtě, má Kupující právo od kupní smlouvy do 14 dnů od prvního dne prodlení s doručením odstoupit.

4.8. Balíček je možné zaslat pouze na území České republiky. Náklady na dodání obsahu balíčku po České republice hradí Kupující a jsou již zahrnuty v ceně balíčku. V případě zakoupení hmotného zboží v rámci balíčku č. 1, který zahrnuje pravidelné tréninky, budou tyto předměty předány osobně na některém z pořádaných tréninků. V tomto případě cena neobsahuje náklady na dopravu. V případě, že by chtěl Kupující v tomto případě zaslat zboží prostřednictvím poštovních služeb, bude hradit náklady na dopravu Kupující nad rámec uvedené ceny.

4.9. Kupující má práva z vadného plnění, která stanoví občanský zákoník ve svém § 2099 a následující a § 2165 a následující. Práva z vadného plnění lze uplatnit u Společnosti ve lhůtách stanovených občanským zákoníkem na e-mailové adrese Společnosti info@pedronatripu.cz.

4.10. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů do 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí poslední součásti obsahu balíčku Kupujícím nebo třetí osobou Kupujícím určenou. V případě kombinace doručení prostřednictvím e-mailu a poštovních služeb, tato lhůta je započata dnem následujícím po dni, kdy je doručena poslední součást balíčku.

4.11. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem.

4.12. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Společností, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Kupující je pro účely odstoupení od kupní smlouvy povinen o svém odstoupení informovat Společnost na jejích kontaktních údajích (sídle či e-mailové adrese) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem a za tímto účelem může, ale nemusí použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy umístěný v příloze obchodních podmínek.

4.13. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Společnosti, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy, Společnost mu vrátí všechny platby, které od Kupujícího obdržela. Společnost však Uživateli platby vrátí až poté, co bude Společnosti navrácen obsah balíčku. Společnost vrátí Kupujícímu jen platby za tu část balíčku, kterou lze Společnosti vrátit (tj. Společnost nevrátí Kupujícími platby např. za trénink, kterého se Uživatel již účastnil, viz § 1834 občanského zákoníku). Pro vrácení plateb použije Společnost stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jiný způsob navrácení platby.

4.14. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží (např. trička) v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody a opotřebení vzniklé na zboží je Společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.15. Pokud dojde k situaci, kdy veškeré služby, které jsou součástí balíčku (např. všechny výběhy), budou plněny ze strany Společnosti Kupujícímu před uplynutím lhůty k odstoupení od kupní smlouvy (tj. před uplynutím 14 dnů od převzetí celého obsahu balíčku), dává s tím Kupující s těmito obchodními podmínkami souhlas. V takovém případě nemá Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

4.16. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.17. Za účelem podání stížnosti Kupujícího na Společnost nebo mimosoudního řešení sporu se lze obrátit na Českou obchodní inspekci.

4.18. Kupující může Společnost kontaktovat na e-mailové adrese info@pedronatripu.cz, nebo na adrese sídla Společnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách.

5. Práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele

5.1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím účtu Uživatele využívat funkce webových stránek, a to v rozsahu, v jakém to webové stránky aktuálně umožňují.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je výlučným vykonavatelem veškerých majetkových práv vztahujících se k webovým stránkám. Při užívaní webových stránek je Uživatel povinen postupovat tak, aby nenarušil Provozovatelova práva a jednat v souladu s právními normami právního řádu České republiky, zejména pak s právními normami týkajícími se duševního vlastnictví.

5.3. Uživatel bere na vědomí, že práva mu udělená dle VOLP se vztahují pouze k nevýhradnímu užívání webových stránek Uživatelem. Jako taková nesmějí být tato práva převedena či jinak postoupena třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu Provozovatele.

5.4. Uživatelé nesmí na webových stránkách nabízet a zveřejňovat placené zájezdy a akce bez předchozího souhlasu Provozovatele.

5.5. Společnost prostřednictvím těchto VOLP upozorňuje Uživatele, že pořádání placených zájezdů, které naplňují definici zájezdu dle § 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu v platném znění, vyžaduje, mimo jiné, příslušné oprávnění ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění. Společnost nezodpovídá za případné nezákonné pořádání těchto akcí prostřednictvím webových stránek.

5.6. V případě, že dojde prostřednictvím webových stránek k finančnímu či jinému obohacení Uživatele (svou činností na webových stránkách nebo zprostředkovaně přes Provozovatele), jehož příjmy by podléhaly zdanění dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, je povinen tyto příjmy řádně zdanit. Společnost nenese žádnou zodpovědnost za dodržení těchto zákonů Uživateli.

5.7. Uživatel nesmí do webových stránek nahrávat údaje, materiály, data a informace, které by mohly vést k porušení práv jiných osob, obsahovaly sexuální tématiku, měly vulgární charakter, nebo by sloužily či naváděly k jakékoliv protizákonné činnosti.

5.8. Uživatel nese výlučnou odpovědnost za zveřejnění fotografií, videozáznamů, osobních údajů osob a citlivých údajů subjektů, které při užívání webových stránek zveřejní a je povinen před zveřejněním údajů osob a subjektů zajistit jejich souhlas s takovým zveřejněním a se spravováním, zpracováním a uchováváním dle tohoto odstavce VOLP. Uživatel zveřejněním těchto materiálů výslovně prohlašuje, že dle předchozí věty mu byl příslušnými osobami a subjekty takový souhlas udělen.

5.9. Provozovatel má právo nahlížet do webových stránek a účtů Uživatelů zejména za účelem správy a kontroly užívání této aplikace, případně za účelem dalších úkonů, specifikovaných ve VOLP, za těmito účely může Provozovatel nahlížet i do dat Uživatele.

5.10. Pokud bude účet Uživatele nebo webové stránky zpřístupněny Uživatelem jakékoliv třetí osobě, nenese Provozovatel jakoukoliv odpovědnost za škodu, která tím bude způsobena, ani za případný únik dat a informací z webových stránek.

5.11. Provozovatel žádným způsobem nezodpovídá za ztrátu dat, která nebyla způsobena výlučně jeho hrubým pochybením.

5.12. Uživatel se zavazuje neužívat webových stránek žádným způsobem, který by jakkoli narušoval či mohl narušit práva a oprávněné zájmy Provozovatele (například používání vulgárních výrazů, harašení, nabádání k trestné činnosti atp.). Uživatel je povinen užívat webové stránky v souladu s účelem této aplikace tak, jak je specifikováno v těchto VOLP. Pokud Provozovatel zaznamená porušení těchto podmínek, podmínek VOLP či shledá činnost Uživatele jako protizákonnou, má právo tuto skutečnost příslušně řešit - smazáním takového obsahu z webových stránek, zablokováním či zrušením účtu Uživatele či nahlášením této skutečnosti příslušným orgánům. Žádná náhrada či kompenzace za ztrátu obsahu tohoto Uživatele na webových stránkách není po Provozovateli vymahatelná.

5.13. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením účtu Uživatele.

5.14. Webové stránky je Uživatel povinen užívat výhradně k účelu, ke kterému byly zřízeny a jsou provozovány. Není tedy oprávněn provádět jakékoliv programovací změny webových stránek či do webových stránek jinak zasahovat. Uživatel též není oprávněn pořizovat kopie webových stránek a zveřejňovat či třetím osobám poskytovat jakákoliv data, která nesouvisí s účelem využití webových stránek.

5.15. Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku webových stránek. Webové stránky se poskytují tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.

5.16. Uživatel se výslovně vzdává možnosti požadovat po Provozovateli jakoukoliv náhradu škody či jiné újmy, která může vzniknout ztrátou či odcizením dat, nedostupností serveru či webových stránek a jinými podobnými okolnostmi.

5.17. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za domluvené akce uživatelů. Za celý průběh a organizaci akce odpovídá výlučně příslušný Pořadatel. Provozovatel nebude řešit spory vzniklé mezi Uživateli či Účastníky. V případě protizákonného jednání Uživatelů či Účastníků budou tyto spory řešeny příslušnými orgány. V případě hrubého chování či porušení těchto VOLP může Uživatel nahlásit jiného Uživatele a v případě oprávněného nahlášení může Provozovatel tento účet odstranit.

5.18. Provozovatel nezaručuje nepřetržitou dostupnost webových stránek a v žádném případě neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé nedostupností webových stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo webové stránky kdykoliv zrušit, a to i bez souhlasu Uživatelů. Za jakékoliv škody, související se zrušením webových stránek není Provozovatel odpovědný.

5.19. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů webové stránky upravovat nebo inovovat, a to i bez předchozího oznámení.

5.20. Uživatel bere na vědomí, že nedílnou součástí webových stránek je reklama inzerentů webových stránek a nelze ji považovat za nevyžádanou nebo požadovat její odstranění.

5.21. Společnost může úplatně či bezúplatně poskytovat Uživatelům svůj propagační materiál. Uživatel se zavazuje, že tento materiál nesmí zneužívat ani záměrně ničit, deformovat či přetvářet za účelem pomluvení a šíření nepravdivé, negativní či klamavé propagace Společnosti. Tyto materiály zároveň podléhají autorskému právu Společnosti a Uživatelé je nesmí jakkoliv používat pro svou osobní propagaci či je vydávat za své vlastní dílo. Společnost tento materiál předává Uživateli s dobrým úmyslem a Uživatele nenabádá k nezákonné propagaci. Společnost nezodpovídá za zveřejnění či zneužití těchto materiálů ani samotného jména Společnosti Uživateli na nezákonných či zakázaných místech.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. VOLP mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění aktualizované verze na webových stránkách. Pokud dojde ke změně VOLP, nebo jejich části, má se za to, že Uživatel s jejich změnou souhlasí, pokud svůj účet na webových stránkách nezruší po dobu této uvedené lhůty. Aktualizované znění VOLP je na webových stránkách zveřejněno ke dni jejich platnosti.

6.2. Smluvní strany sjednávají, že vedle případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku bude škůdce zproštěn povinnosti k náhradě škody také v případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli škůdce v době, kdy byl škůdce v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.

6.3. Smluvní strany sjednávají, že ukáže-li se kdykoli v budoucnu některé z ustanovení VOLP zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

6.4. Všechna vzájemná práva a povinnosti dotčených stran se řídí právním řádem České republiky.

6.5. Veškeré spory, vznikající z VOLP se smluvní strany zavazují řešit v prvé řadě vzájemnou dohodou. Uživatel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

6.6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §§ 1798 až 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

6.7. Uživatel prohlašuje, že souhlasí s těmito VOLP na základě své pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni, nátlaku ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si VOLP přečetl a s jejich obsahem plně a bez výhrad souhlasí. Na důkaz svého souhlasu provedl Uživatel registraci na webových stránkách, nebo webové stránky začal užívat.

6.8. Tyto VOLP jsou platné a účinné od 27. dubna 2019.

Vzor formuláře na odstoupení od kupní smlouvy

PDF ke stažení